Vize rozvoje

48°47′55″ s. š., 15°59′12″ v. d.

Dotazník nápadů

Milí občané Hnanic, zde máte možnost vyplnit dotazník nápadů, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy osobně představujete svoji obec. Kde vidíte její problémy či potenciály a kam si ji přejete směřovat. Prosíme Vás o odpovědi na následující otázky. Budeme také rádi za Vaše další nápady, myšlenky či vize, které mohou vést ke zlepšení Vašich oblíbených míst.

VYPLNIT DOTAZNÍK

Obsah

ANALYTICKÁ ČÁST 2
Pro obec Hnanice zpracováváme skicovanou vizi rozvoje.

Jedná se o dokument, který se snaží komplexně pracovat s územím obce a okolní krajinou, podporovat jejich rozvoj, zvyšovat spokojenost obyvatel a zároveň se chovat udržitelně a svědomitě směrem k budoucnosti. Vize řeší provázání a funkčnost krajiny, ale také jednotlivá místa v ní. Obec se tedy řeší jako vsazená do svého okolí a jednotlivá místa v ní jsou už pojata v tomto kontextu. Detailně řešená místa jsou navržena do konkrétní podoby formou půdorysných a perspektivních skic, doprovodného textu a inspirací.  Velice důležitá je také práce a komunikace s veřejnosti, která nám pomáhá poznat obec, názory na jednotlivá místa a také potřeby a přání obyvatel.  Tato část práce a získané informace jsou velice cenné a pomáhají vizi správně zacílit a umístit do kontextu. Vize je dlouhodobým dokumentem, který názorně ukazuje, jak se může obec v příštích letech a desetiletích vyvíjet.

Podívejte se, jak může vypadat vize rozvoje na příkladu již zpracovaných projektů:
Zde na webu můžete sledovat vývoj projektu:
1.

Úvodní mapování

Jedná se o rychlé poznání místa, které nám umožní lépe formulovat otázky v dotazníku nápadů.

2.
Právě probíhá

Analytická část vize

Podrobné mapování místa v terénu, zaznamenávání nápadů do mapy a její následné upravování a doplňování, konkretizace nápadů formou skic.

3.

Zveřejnění 1.fáze vize

Publikování na webových stránkách obce formou mapy a řešení jednotlivých míst.

4.

Zpětná vazba obyvatel a vedení obce

K analytické části se mají možnost vyjádřit jak obyvatelé tak vedení obce. Analyzujeme odpovědi z dotazníku nápadů. Všechny připomínky jsou posouzeny a případně částečně nebo úplně zapracovány v další fázi.

5.

Finální vize rozvoje

Vytvoření finálního dokumentu vize rozvoje, se zapracováním připomínek a rozpracováním důležitých míst nebo témat.

6.

Prezentace finální podoby vize

Prezentace vize vedení a veřejnosti. Poukázání na priority a představení možností rozvoje obce.

ANALYTICKÁ ČÁST

OBEC HNANICE

Hnanice jsou jihomoravskou obcí sousedící svým katastrem se stáními hranicemi s Rakouskem. Obec spadá pod ORP Znojmo. Největší místní tradicí je vinařství a vinohradnictví a s tím spojený turismus. Je zde množství hotelů, penzionů i restaurací. V těsné blízkosti (i v rámci katastru obce) se nachází NP Podyjí s významnou a zajímavou oblastí Šobes. V obci i okolí je i mnoho dalších zajímavých míst, ať už čistě přírodního nebo kulturního charakteru. V krajině najdeme mnoho drobných sakrálních památek. Obci dominuje gotický kostel svatého Wolfganga, v obci se nachází několik dalších kulturních památek. Pro tuto oblast jsou také typické cyklostezky. Prochází tudy i jedna velmi významná – 48, Greenway P-W

ŽIVOT V OBCI

V obci funguje spolek rybářů, SDH, ženský spolek. Oblíbenými pravidelnými akcemi jsou Otevřené sklepy, Maškarní, Masopust, Svatohubertská mše, fotbalové zápasy, stavěné Májky, Babské hody, Mikuláš. Je zde také hřiště pro děti i zatravněné fotbalové hřiště. Co zde chybí je zázemí pro spolky, vyžití pro starší děti, obecně zájmové kroužky a pravidelné společné sousedské aktivity.

 

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI

Historicky první zmínky o Hnanicích pocházejí z roku 1201, listina z tohoto roku se odkazuje na hnanické vinice. Dále zde probíhala německá kolonizace, která vyvrcholila ve 13.století. Ze 13.století pochází také původní kaple sv. Wolfganga, u které byla léčivá studánka. Pro nedostatečnou prostorovou kapacitu byl s nasbíraných milodarů vystaven nad studánkou kostel. Od roku 1541 patřily Hnanice k jaroslavickému panství a od roku 1563 byly nazývány městečkem. Na konci třicetileté války Hnanický kostel vyhořel a musela na něm být později vybudována nová střecha. V letech 1668-1679 byl vypracován “druhý lánový rejstřík” dle soupisu všech poddaných po třicetileté válce. V Hnanicích a Šatově se specificky, vzhledem k převaze vinařských hospodářství neměřilo na lány, ale na měřice.V druhé polovině 17.století bylo v Hnanicích celkem 60 domů.

V 18.století Hnanice hospodářsky prosperovaly, v roce 1743 dostaly privilegium pořádání týdenních trhů. Trhy se konaly každou sobotu. Obchodovalo se s obilím, vínem i dalším zbožím. Významné byly také poutě v kostele sv.Wolfganga. V roce 1736 byl v Hnanicích zřízen vlastní hřbitov, do té doby hnaničtí pohřbívali v Šatově. V roce 1748 byl dokončen tzv. tereziánský katastr. Více jak jednu třetinu obdělávané půdy zaujímaly vinice. V rámci josefínských církevních reforem byl zrušen Loucký klášter, velkou ztrátou pro Hnanice pak bylo především konání poutí.

V roce 1812 byla v Hnanicích vybudována první školy za doby, kdy jaroslavické panství vlastnil hrabě Pallavicini-Centurioni. Hnanice patřily narozdíl od sousedních obcí k jaroslavickému panství až do poloviny 19.století. V roce 1849 bylo do hnanického katastru začleněno Devět Mlýnů z katastru rakouské obce Mitter-Retzbach. Na mapě stabilního katastru z 1.pol.19.století pak můžeme pozorovat, jak oproti dnešnímu stavu byla náves uceleným prostorem. Můžeme zde také pozorovat původní urbanistickou strukturu obce, ze které dnes již některé domy chybí, například v místě dnešní hlavní cesty. Jasně patrné jsou domy v řadové zástavbě tvořící ostrou uliční hranu, také záhumenní cesta a navazující lány. Dobře patrná je zde také sklepní ulice a cesta do Šatova, která se dnes už ve své původní poloze nenachází.

“Dokladem toho, že obyvatelé Hnanic dbali o zvelebování své obce je třeba to, že v roce 1857 byl na hřbitov pořízen velký kamenný kříž, v roce 1862 nechala obec opravit vstup na hřbitov a v následujícím roce dvě sochy na mostě. V roce 1876 byl vystavěn nový most, na který byly sochy znovu osazeny. Vylepšovalo se i v kostele, v roce 1897 sem byla pořízena nová dlaž­ba, v dalším roce zde probíhaly rozsáhlé restaurátorské práce a v roce 1899 byly do kostela pořízeny nové lavice.“

„Po vypuknutí první světové války v roce 1914 musela odejít na frontu řada můžů z Hnanic, mnozí z nich se již nevrátili.”

“Po II. světové válce se Hnanice – jako všechno kolem – zcela změnily. Vysídlení Němců a osídlení vesnice novými českými obyvateli pochopitelně neproběhlo bez střetů a emocí. Hodně Němců opustilo své domovy v předstihu, protože se báli trestu za svoji činnost za protektorátu. Do pohraničí se začali stěhovat zemědělci, řemeslníci, dělníci. Většina jich do Hnanic přišla ze Slovácka”

Hnanice se měnily také zřízením JZD, bylo také nařízeno pěstování cukrové řepy. Byl vystaven kravín pro 96 krav, vynuceně tam bylo v roce 1951 svedeno krav 87. Po dokončení fotbalového hřiště se v obci konaly pravidelné fotbalové zápasy. V roce 1978 byl přemístěn památník Obětem fašismu z těsného sousedství státní hranice na místo v té době již neužívaného hřbitova.

“  Po roce 1989 se před obcí Hnanice otevřely nové možnosti rozvoje, a to především zřízením původního hraničního přechodu do Rakouska a vyhlášením Národního parku Podyjí. Zejména oživení průjezdné dopravy pres hranice vyvolávalo potřebu odpovídajících služeb a příslib nových pracovních příležitostí.”

PŘÍRODA A KRAJINA

Hnanice se nachází v ochranném pásmu NP Podyjí. Dle dokumentu Vyhodnocení krajinného rázu, se zde nacházejí tři místa krajinného rázu:  B1.3 Hnanicko, C.1.1 aC.1.2, přičemž C11 je na území NPP, C12 je nezastavěné územi obce na zapadě (1.pas. ochrany) a B1.3 je většina obce (její zastavěné části) a je ve 2.pásmu ochrany.

S výjimkou NP se na území Hnanic jedná převážně o viničně-polní krajinu velkých měřítek, ne příliš prostupnou krajinou a absencí lesnatých ploch.

Pro tento krajinný typ jsou typické aleje ovocných dřevin podél silnice. Okraje sídel jsou lemovány zahradami, popř. menšími sady a vinicemi. Je zde velký počet drobných sakrálních staveb a nedostatek rozptýlené trvalé vegetace.

Co se týká sídelní strukturyy, je zde charakteristická traťová plužina s dlouhými pruhy pozemků ve volné krajině, záhumenní uspořádání v návaznosti na sídlo. V obci je dobře zachovaná historická urbanistická struktura, forma zástavby je sevřená se souvislým řadovým uspořádáním sousedních domů. Domy jsou situovány přímo na hranice pozemků, výjimečně s úzkou uličkou mezi domy, typické  je spojení obytného domu a hospodářských částí pod jednou střechou, převažuje okapová orientace domů.

 Hlavní regulativy volné neurbanizované krajiny dle NPP
  • nepřípustné je scelování pozemků speciálních kultur, zásahy narušující přírodní pohledové osy, průhledy a dominanty
  • veškeré stavby ve volné krajině podléhají individuálnímu posuzování vlivu na krajinný ráz
  • nepřípustné je provádět rozsáhlé terénní úpravy a meliorace s výjimkou revitalizací vodních toků a drobných úprav ke stabilizaci narušeného přirozeného odtokového režimu
  • nepřípustné jsou zásahy způsobující další geometrizaci krajiny a poškození jejího drobného středního měřítka
Přírodní zajímavosti

Přírodními zajímavostmi v rámci v okolí hnanic jsou například PP Fládnitzské vřesoviště, vyhlídka Devět mlýnů, Pod Šobesem, Gruberova studánka, Dlouhý vrch, Hraběcí hora, PP Horecký kopec. Hnanicemi protéká potok Daníž a také zde najdeme Hnanický rybník.

URBANISMUS A ARCHITEKTURA

Obec má návesní uspořádání a harmonické měřítko zástavby nejen v rámci obce, ale i ve vztahu ke krajině. Typická orientace domů je okapová a sklony střech od 38 do 45°. Obci dominuje gotický kostel, průhledy na něj jsou z mnoha míst. Dále se do výrazu obce významně promítá okolní krajina s drobnými sakrálními stavbami. Střechy mají typicky cihlovou červenou barvu a jsou to pálené tašky. Obec je posazena do krajiny tak, že jsou na ni z okolních kopců zajímavé celkové pohledy. Na architektuře obce se určitou mírou podepsaly i pozdější nerozumné zásahy. Problémem v budoucím rozvoji je například prodej a zastavování pěších propojek, problémem by také mohla být výstavba velmi blízko vodního toku. Své měřítko si kromě jednoho výrobního areálu obec zachovává. Tradiční urbanistické uspořádání by mělo být respektováno nadále. Nejvýznamnější bariéru v území představuje silnice (Znojemská).

Hlavní urbanistické a stavební regulativy vycházející z materiálů NP Podyjí
  • charakter zástavby musí být stejnorodý a espektovat měřítko prostoru a urbanistickou strukturu danou historickým vývojem
  • půdorysné tvary: přípustné jsou tvary „L“, „T“ nebo „U“, obdélníkový půdorys by měl být v poměrech 2:3 až 1:3, nepřípustné jsou čtvercové půdorysy
  • dodržet charakteristiku staveb s okapovou orientací: vstupy z okapové strany,..
  • vstup do objektu by neměl být výše než 50cm nad upraveným terénem
  • typický sklon střech je 38-45° a materiál pálená taška červené barvy
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Základem obce je vždy série kvalitních veřejných prostranství. V Hnanicích se nachází náves s kostelem, dále ulice sevřenné zástavbou, specifická sklepní ulice, ulice záhumenní a další vedlejší ulice, které již nejsou definované uzavřenou strukturou zástavby. Do veřejných prostranství také musíme započítat břehy a okolí potoka a rybníka, hřiště.

Veřejná prostranství musí být navržena v návaznosti na to, k čemu je chceme využívat. Tedy například ulice by měly sloužit pro rychlý průchod územím, pomalou procházku i zastavení, může zde vzniknout mnoho momentů zajímavých průhledů. Prostor kolem rybníka by měl sloužit pro relax i pro rybáře. Sklepní ulice je velmi specifická a musí sloužit jak účelům klasické ulice, tak dalším akcím a příležitostem, které se zde pravidelně odehrávají – tedy otevřené sklepy, ochutnávka vín, časté zastavení, posezení, degustování. Nejvíce multifunkčním prostorem musí být vždy náves, ta by měla být schopná sloužit pro pořádání akcí, setkání sousedů, pro rozsvěcení vánočního stromu. Náves by měla do sebe vtáhnout a zapojit budovy občanské vybavenosti, které jsou do ní orientovány. Náves musí poskytnout prostor také pro různé trhy, stejně jako pouze pro zastavení na cestě a obdiv kostela.

Náves má v současné době podobu zatravněné plochy, chybí jí plochy zpevněné, koncepce pro uspořádání akcí, pořádané akce jsou orientovány směrem k silnici. Není zde také dostatečná příležitost k posezení ani vazba na sousední podniky. Sklepní ulička se svým typickým charakterem a tradicí má pouze drobné vady na kráse jako je například povrch silnice. Je určitě možné ještě dále rozvinout její potenciál.

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Obec Hnanice disponuje kromě obecního úřadu z občanské vybavenosti také knihovnou, obchodem s potravinami, restauracemi, hotely, mateřskou školou a několika službami sídlícími v budově MŠ. Co je všeobecně považováno za nevyhovující je kulturní sál, který neodpovídá potřebám obce, zároveň úplně chybí jakékoliv klubovny.

Díky velkému turistickému zájmu o obec je možné uvažovat i o dalších funkcích typu menší galerie, muzea apod. Ostatní občanskou vybavenost, která se nachází v Šatově by bylo vhodné propojit důstojnou pěší cestou – tedy upravit stávající pěší propojení tak, aby bylo příjemnější pro pěší, ale také např. pro cyklisty.

Vize rozvoje

48°47′55″ s. š., 15°59′12″ v. d.

On-line verze:

https://hnanice.cityupgrade.cz

City Upgrade

Dotazník nápadů

Milí občané Hnanic, zde máte možnost vyplnit dotazník nápadů, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy osobně představujete svoji obec. Kde vidíte její problémy či potenciály a kam si ji přejete směřovat. Prosíme Vás o odpovědi na následující otázky. Budeme také rádi za Vaše další nápady, myšlenky či vize, které mohou vést ke zlepšení Vašich oblíbených míst.