Obsah

POTENCIÁLY 2
ŘEŠENÁ MÍSTA 8

NÁVRHOVÁ ČÁST

POTENCIÁLY

ŽIVOT V OBCI

V rámci určité obnovy trhů na návsi by si mohli také obyvatelé, popř. konkrétní spolky domlouvat vlastní akce (v mnoha obcích toto výborně funguje), může to být například sousedský bazar nebo výměna (swap)Aktivit, které v obci chybí a obyvatelé by je dle ankety přivítali, je hned několik. Je ale potřeba jim najít vhodné prostory. Tyto prostory by mohly vzniknout v rámci nového kulturního domu (na místě stávajícího), v sýpce, na hřišti v rámci nové klubovny. Na různé akce by se také dala využít kavárna na návsi.Akce, které by se zde mohly do budoucna konat jsou například: vítání občánků, cvičení pro seniory, dny setkávání seniorů, přednášky, promítání, autorská čtení, den matek, výstavy, workshopy apod.Jelikož obec žije hlavně vinařskou sezónou a v rámci teplého počasí, nabízíme také námět zimní aktivity a nového zajímavého místa pro obyvatele a potenciálně také turisty (dle zvoleného režimu fungování), tedy saunu u potoka.Sauna by se dala vybudovat v prostorech za rybníkem nebo možná i přímo u něj a mohla by mít samoobslužný přístupový systém.

Co se týká občanské vybavenosti, vzhledem k velké míře zastavěnosti pozemků a jen malé možní míry rozrůstání obce, doporučujeme stanovit územní rezervu pro budoucí potřeby jakýchkoliv obecně prospěšných funkcí. Především by se v budoucnu mohlo jednat o nějakou formu bydlení pro seniory (DPS/komunitní bydlení/DPČ apod.). Taková rezerva by mohla vzniknout například vedle současné MŠ na nevyužívané části pozemku. Tak by k sobě měli blízko starší lidé a děti, což je ve společnosti vždy prospěšné, současně by to obě skupiny měly blízko na obecní pozemek, který má potenciál sportovně-rekreačního využití a může se zde postupně budovat různé vybavení na sport/odpočinek a udržovat plochy na různé hry. Pro tyto plochy je také vhodné vybudovat zázemí s vybavením, které by současně sloužilo jako klubovna pro spolky a navazovalo na altán.

situace s vyznačením hlavních veřejných prostranství a budov občanské vybavenosti

fotografie sklepní uličky v Hnanicích - současný stav

HNANICE A VÍNO

Hnanice mají v ohledu vinařství a s tím spojeného turismu obrovský potenciál. Ten se ještě prohlubuje atraktivní pozicí obce na okraji NP Podyjí a blízkostí zajímavých turistických cílů, cyklostezek a státní hranice. Abychom zachovali tradici našich vinařských obcí je velmi důležitá právě podpora aktivit v rámci vinařských tradic, udržení tradičních akcí jako je Hroznová koza, Zarážení hory (uzavírání vinohradu), otevřené sklepy, svatováclavské slavnosti, vinobraní apod. Pro tyto a další potenciální akce musí být také v obcí vhodné prostory a veřejná prostranství. Prospělo by například upravit (Vydláždit) povrch sklepní uličky, zrevitalizovat náves, vytvořit místa k zastavení i posezení v obci i přilehlé krajině (lavičky, pikniková místa, altány apod.)

situace jižní části obce - podnět pro úvahu nad další možností zastavění, multifunkční plocha ze zatravňovací dlažby pro příležitostné parkování

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

Vzhledem ke stavu dopravy na hlavní cestě procházející Hnanicemi, navrhujeme některá dopravní opatření. První skupina opatření reaguje na rychle projíždějící auta a má za účel zpomalení při průjezdu obcí. Zpomalení může být dosaženo zúžením pruhů, osazením zpomalovaích prahů. Ke zpomalení vozidel také pomáhá vysazení stromořadí podél cest. V rámci dopravy je v obci také problém s parkováním turistů, z tohoto důvodu je vhodné vybudovat záchytné parkování. Jedno parkoviště může vzniknout severně od obce nad hřištěm, dále by záchytné parkovací plochy mohly vzniknou u autobusové zastávky. Tyto pozemky by ale musela obec vykoupit, pokud by se neuzavřela dohoda, že parkovací plochy zřídí přímo majitel pozemků. Pohybu chodců v území kolem hlavní cesty by také pomohlo přidání jednoho až dvou přechodů pro chodce.

PĚŠÍ, CYKLISTI A VEŘEJNÝ PROSTOR

Krajina kolem Hnanic má co nabídnout. Kolem obce navrhujeme zadefinovat pěší procházkové okruhy dle tématu, kde si každý najde to, co ho zajímá. První vycházka může být po přírodních zajímavostech, další s tématem poutní krajiny kolem kapliček, další okruh by  byl po záhumenní a okrajích obce. Ovocný sad by měl být přístupný obyvatelům. Velkou přidanou hodnotou by potom mohly být vysazené byliny nebo květiny pod korunami stromů určené například pro samosběr. U stromů i bylin a květin by se mohly osadit informační cedulky a druhu, případně odrůdách, čímž se stane procházka nebo sběr v sadu poučným zážitkem například pro děti. Pro zobytnění krajiny pro obyvatele Hnanic i návštěvníky navrhujeme umístit na exponovaná místa menší rozhledny/ptačí pozorovatelny, které budou svojí architekturou nenápadné a zapadnou do okolí. Z pozorovatelen může být také vidět na vinice nebo například na pastviny divokých koní.

situace s vyznačením navhovaných poznávacích tras kolem Hnanic a jejich důležitých bodů

Cesty, které nevedou pouze k jedné nemovitosti by měly být v rámci rozvoje, údržby a využívání veřejných prostranství v majetku obce a pokud tomu tak není, ideální by byla domluva na odkupu, případně výměně pozemků.Jedná se například o propojku mezi ulicemi Danižskou a Záhumenní, která je už aktuálně nepřístupná a vpodstatě “zastavěná”, dále například přístupoví cesta k ČOV.

V rámci obce by bylo také vhodné doplnit přechody nebo místa pro přecházení například u dětského hřiště a u kulturního domu/obecního úřadu. Pěší propojka by se měla vytvořit mezi dětským hřištěm a autobusovou zastávkou, respektive centrem obce. V místech značených cyklostezek i cest, které jsou vhodné pro využití cyklisty by se měla doplnit zeleň – stromořadí, aby cyklistům i pěším vytvořil stín a lepší klima. Dále, pokud jsou na takových stezkách zajímavá exponovaná místa/vyhlídky, umístit sem lavičku nebo altán pro zastavení.

situace s vyznačením potenciálních míst k zastavění - především proluky a změny využití stodol na bydlení

NOVÉ DOMY V OBCI

Vzhledem k současné zastavěnosti území a jeho limitům je největší a skoro jediný potenciál výstavby nových nemovitostí zahušťování zástavby. Jedná se o zástavby proluk, přestavby stávajících nemovitostí, přístavby, adaptace stodol na bydlení apod.

Tento trend nejen šetří prostor a částečně finance investorů, ale šetří také krajinu a tvoří hustší zástavbu obce a větší hustotu obyvatel, což obecně obcím prospívá. Dnes již existuje spousta inspirací a realizací adaptací stodol na objekty k bydlení, obzvláště je to výhodné, když se stodola nachází na druhé straně pozemku než samotný rodinný dům, takto může být využita například mladší generací pro bydlení.

inspirace novostavby na základech stodoly

inspirace vestavby do stodoly

inspirace vestavby do stodoly

inspirace vestavby do stodoly

inspirace vestavby do stodoly

inspirace novostavby jednoduchého domu na okraji pozemku

inspirace jednoduché novostavby

inspirace novostavby vhodné do jihomoravské vsi

inspirace novostavby vhodné do jihomoravské vsi

skica úvahy nad rozptýlením turismuz centra obce více do krajiny

TURISMUS, PAMÁTKY

Hnanice nemají o turisty nouzi. Decentralizaci turismu by prospělo vytvoření procházkových okruhů, které by byly zpracovány v informačních materiálech, vytvoření míst k zastavení a posezení v krajině (lavičky, altány, vyhlídky), vytvoření stínu na cestách (stromořadí) apod. Dalším specifickým způsobem jak zacházet s takto specifickým turismem je například vytvoření zážitkové stezky po místech, kde se můžou návstěvníci jednak něco dozvědět a pak také si například zakoupit lokální výrobky od obyvatel (pokud by místní podnikatelé a obyvatelé měli zájem), mohlo by se jednat například o víno, med, ovoce, káva a koláč ssebou apod.), současně by si turisté mohli zapůjčit piknikový koš a deku a zakoupené výrobky si užít na některé z vyhlídek nebo na jiných piknikových místech. Současně by bylo určitě přínosem rozložení turismu do většího časového období (dnes tedy primárně léto a podzim), čemuž by pomohly jednat vycházkové okruhy po krajině, ale také zřízení infocentra/místa pro workshopy v bývalé sýpce. Velmi lákavým místem pro návstěvníky Hnanic je také kostel. Jeho přístupnost by měla být určitým způsobem vymezena tak, aby turisté měli možnost se podívat dovnitř. Můžou být určeny prohlídkové dny/hodiny, ke dveřím kostela umístěna cedule a zvonek propojený ke člověku s klíčemi od kostela. Určitě by byla zajímavá i menší osvěta ve veřejném prostoru například formou cedule s příběhem kostela umístěné v jeho blízkosti.

UDRŽITELNOST, ROZMANITOST A STABILITA KRAJINY

KRAJINNÝ RÁZ

Nejen budovy a veřejná prostranství tvoří prostředí, které chceme kultivovat. Krajina krajinný ráz je to, co dává obcím a městům smysl, podkres, malebnost, regionálnost. Katastr Hnanic je velmi specifický, jelikož se jeho část nachází v NP Podyjí a v práci s krajinou a krajinným rázem se tak můžeme inspirovat jeho metodikou.

Vhodné je například vysazovat stromy, které jsou lokálně vhodné a jsou pro tento typ krajiny přirozené (dle plánu péče NP je to tedy vysazování stromů z PLO33 – předhoří českomoravské vrchoviny). Co krajině prospívá a současně vytváří její ráz a pobytové vlastnosti je také menší měřítko a pestřejší mozaika krajinných druhů, pestré zastoupení lokálních stromů, keřů, bylin apod., což je současně obecně problém jižní Moravy. Když se podíváme kolem sebe, často vidíme obrovské pole v jednom kuse, což znemožňuje migraci některých živočichů a současně podporuje sucho. Abychom napomohli lepšímu klimatu a přirozeným vlastnostem krajiny se obnovovat a zachovávat si své kvality, měli bychom tato pole rozdělit pomocí remízků a stromořadí, vytvořit ono menší měřítko, biokoridory, pásy lučních květin mezi poly (pro včely apod.), vytvořit přechody struktur v místech ostrých hranic (například mezi polem a lesem, zde konkrétně mezi ZPF a NP). V dnešní době je možné využít k obnově krajiny také spoustu dotačních titulů.

situace zeleně v krajině a jejího potenciálu ke zlepšení stavu - tmavě zelená zeleň je stávající, světle zelená jako podnět pro možné doplnění zeleně - remízky, aleje apod.

UDRŽITELNOST, EKOLOGICKÁ STABILITA KRAJINY

Remízky, solitery, aleje – to je téma nejen krajinného rázu, ale právě také ekologické stability krajiny. Zeleň v různých formách by se v rámci krajiny měla obnovovat (když se podíváme na starší mapy, často uvidíme, kde všude remízky a aleje byly a dnes již nejsou), současně ale můžeme také vytvářet nové skupiny zeleně a podpořit tím ekologickou stabilitu a migraci živočichů ještě více.

Přínosné pro ekologickou stabilitu je také zalesnit pozemky, které jsou nevhodné pro zemědělské hospodaření – především jsou to pozemky strmé nebo s nebonitní půdou (viz. ÚAP), pokud jsou tyto pozemky v soukromém vlastnictví, stálo by za zvážení vytvoření programů podpory vlastníků, kteří takto své pozemky zalesní, případně je odprodají obci. Na některých pozemcích potom může být ještě vhodnější zatravnění, tedy vytvoření louky.

Nejen zeleň, ale také vodní prvky jsou velmi důležitou součástí krajiny, obzlášt v obdobích sucha. Jejich udržování a obnovování je zásadní a ovlivní budoucí vývoj a výraz krajiny. Na vodních tocích je dobré dělat taková opatření, která zadrží vodu v krajině a nechají ji vsáknout se do podzemních zásob, zároveň je potřeba zajistit, aby se vodní toky a plochy nezanášely erodovanou půdou a nebyly do nich vypouštěny žádné nevhodné látky ani teplá voda. Současně stavu vody v podzemních zásobách můžeme napomoci prací s dešťovou vodou a to tak, že ji nebudeme odvádět do kanalizace, ale do vsakovacích rýh a záhonů, do zatravněných ploch a ke stromům nebo ji budeme uchovávat v retenční nádrži a dále využívat na zálivku zeleně. Na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích i vinicích je potřeba dodržovat zásady ekologického zemědělství a pokud je to v rámci sklonu svahu potřeba, zvážit také protierozní opatření, čímž chráníme nejen vodní toky a kvalitní půdu, ale také samotnou budoucí sklizeň.

Co se týká lesů, zde je pro jejich stabilitu a odolnost potřeba především rozšiřovat druhovou pestrost a vyhnout se tak monokulturám např. smrků.

Co se týká podpory fauny v rámci krajiny i zastavěných částí katastru, je několik věcí, co můžeme udělat. V první řadě je dobré se zaměřit na režimy sečení trávníků a to ne náhodně, ale s pomocí plánu sečení od odborníka (krajináře, geobotanika apod.), pro každé místo a druh živočichů bude vhodný trochu jiný způsob. Obecně pokud seč omezíme, prospějeme minimálně včelám a rostlinné diverzitě. Dále můžeme například vypozorovat a postarat se o zachování sklepních úkrytů pro netopýry nebo prostorů půdy pro sovy atp., pro některé druhy je zase potřeba zajistit migrační prostupnost (například pomocí propustek pod cestami apod.).

Jelikož se nacházíme v ptačí oblasti, některými opatřeními můžeme pomoci i ochraně a vhodným hnízdním a potravním příležitostem ptactva, to zahrnuje především keře a starší i nové ovocné stromy. Pomoci můžeme také syslu obecnému právě pomocí režimu sčení a vhodných ovocných stromů (třešně, meruňky). Obecně je potřeba především tvořit přírodní koridory v krajině (zde převážně zemědělská – tedy přerušit ji pásy zeleně) a zachovat a obnovovat také pásy zeleně podél vodních toků.

ZEMĚDĚLSKÉ HOSPODAŘENÍ

  • vhodné způsoby zemědělského hospodaření (dobrá praxe ) – orba kolmo na směr sklonu svahu, nehospodařit na strmějších svazích (les/louka), pesticidy a chemicka hnojiva….., kdy orat aby se chránily nkteré druhy zvířat, rozdělení na menší úseky s různým časem/druhem hospodaření + vytvořir remízky/aleje na posílení odolnosti mezi jednotlivými částmi,
  • “PŘEJÍT Z KONVENČNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ NA certifikované EKOLOGICKÉ” ve 100% (využití dotací)
  • biopásy a remízky na polích, aleje vč. ochrany proti erozi, pásové střídání plodin, vrstevnicové obdělávání půdy
  • omezení používání pesticidů

skici úprav prostranství kolem kaplí

LOKÁLNOST A TRADICE

Co se týká krajiny, vždy je důležité si uvědomit konkrétní situaci, region, krajinnou oblast a typické znaky pro místní krajinu. Tyto znaky bychom poté měli podporovat, udržovat a obnovovat, aby se zachoval její charakter a specifičnost.

Zde můžeme například jít do historie a obnovit pěštování broskví, mlžou být například založeny nové menší broskvové sady nebo se můžou broskve vysazovat v rámci remízků, doplnění zeleně v obci apod. Co se týká výsadby stromů, je také vhodné se zaměřit na starší odrůdy a tradiční staré druhy dřevin, nesázet jehličnany, které nejsou pro krajinu typické, například thuje. Obec nebo jiná organizace také může podpořit obyvatele finančně, aby na svých pozemcích vysazovali tradiční druhy dřevin, případně nabídnout přímo vhodné sazenice.

Pro tuto oblast je typická poutní krajina, která je více rozpracována v dalších fázích vize. Okolí kaplí může být upraveno např. změnou povrchu, doplnění stromy, které vždy typicky tyto drobné sakrální stavby doprovázely

skica poukazující na vhodné a nevhodné způsoby hospodaření s dešťovou vodou odtékající ze silnic

VODA V OBCI I V KRAJINĚ

Nejen, ale především v dnešní době je potřeba se zabývat vodou v obci i krajině, tu  dešťovou bychom měli nechat vsáknout nebo zadržet pro budoucí zálivku, nepouštět ji do kanalizace a vodních toků. Kolem vodních toků je také vhodné zřizovat opatření proti bleskovým povodním, jako protipovodňové opatření by se také dalo považovat to, že nebudeme stavět v záplavových územích (ani drobné stavby).

skica - most, který by si zalsoužil nové zábradlí, případně i novou konstrukci dle tech. stavu

OBRAZ MÍSTA

Obraz místa je jeho celková atmosféra vnímaná člověkem, ta je částečně daná, ale někdy stačí i drobné změny a celkové vnímání prostoru/obce můžeme významně vylepšit. To můžou být například prvky, které na první pohled vypadají zchátrale nebo nezapadají do charakteru místa, zde je to například oprava zídek, zábradlí a mostků, chodníků, odstranění vizuálního reklamního smogu a sjednocení grafiky informačních prvků ve veřejném prostoru, stejně jako orientačního systému. Pro celkový výraz obce a místa je stěžejní mít jednotný orientační systém, stejně jako mobiliář a ideálně i celkovou vizuální identitu obce, která se propisuje také do reklamních a informačních materiálů.  S tím souvisí také grafický smog. Jednotlivé reklamy s křiklavou grafikou (neboli nesjednocené do jednotného vizuálu) by měly být vynechány nebo nahrazeny.

inspirace - nové zábradlí lávky

inspirace - vsakovací květinové záhony podél cest

inspirace - nová lávka

ŘEŠENÁ MÍSTA

situace řešených míst v rámci dokumentu vize rozvoje

1. NÁVES

Náves aktuálně připomíná spíše park a cestu a nefunguje ani nepůsobí jako skutečná náves/náměstí jež mají jako jeden z hlavních úkolů vtáhnout lidi, být univerzálně využitelné, mít vazby a přesah k okolním stavbám občanské vybavenosti.

Pro lepší využití návsi a současně zlepšení charakteru místa by bylo výhodné nevymezovat cestu oproti středu návsi úrovňově a současně proměnit některé zatravněné plochy spíš na zpevněné dlážděné. Mělo by být patrné, že prostor je primárně pro pěší, díky tomu řidiči při vjezdu na náměstí zpomalí a budou obezřetnější. Některé stromy, které z různých pohledů zastiňují dominantu náměstí – kostel a nejsou úplně vhodně umístěny, by mohly být přesunuty na lepší stanoviště. Sochy, které původně stály na mostě by mohly být přesunuty na svoji původní místo jako připomínka a zároven takové uvítání v obci.

V rámci návsi by se také měly objevit vyvýšené záhony s lavičkami po okrajích, zabránění vjezdu aut do středu náměstí může být řešeno zahrazovacími sloupky proti vjezdu aut. Umisťujeme zde také multifunkční podium pro různé akce, ale i posezení. Podniky na návsi by mohly expandovat do veřejného prostoru například stolky a židličkami, teráskou apod. Kolem kostela směrem od cesty navrhujeme umístit bohatší zelený pás s luční směsí, který bude tvořit malebný a reprezentativní předprostor pro kostel. V rámci revitalizace by také mohl být zajímavě nasvícen nejen prostor návsi, ale také sochy a kostel.

situace navrhovaného prostorového uspořádání návsi

nadhledová skica konceptu prostorového uspořádání návsi

inspirace - sezení na okraji záhonu/travin

inspirace - multifunkční podium vhodné i pro posezení, zastavení

inspirace - nepravidelná žulová dlažba

skica možných úprav a zásahů do potoční krajiny v rámci obce

2. POTOČNÍ KRAJINA

Potok protíkající obcí je vždy hodnota, v současnosti jsou ale břehy Daníže v Hnanicích velmi strohé a chudé, pro podporu živočichů a obecně života ve vodě a současně pobytové kvality břehů potoka navrhujeme umístit do potoka kameny, vodní rostliny a na okraj jednoduché schodky nebo lávky na posezení.

inspirace - rozmanitost potoka

inspirace - rostliny a kameny v potoce

inspirace - hra s prvky v potoce

skica možných úprav veřejného prostranství u sklení uličky - altán, parkování, strom

3. SKLEPNÍ ULIČKA

Nejnavštěvovanější ulička v obci by si jistě zasloužila nový povrch z kamenné dlažby, který by doplňoval její malebnost a drobné měřítko především pro pěší. Nachází se zde proluka, která je z části ve vlastnictví obce, zde by mohla vzniknou pergola s výhledem na vinice pro všechny, kdo se zde chtějí zastavit, ať už při ochutnávkách vína nebo jen tak při procházce. Navrhujeme zachovat zde také několik parkovacích stání. Vhodné by také bylo zhodnotit, zda není potřeba doplnit hygienické zázemí (např. kadibudky – do prostorů mezi jednotlivými sklípky) pro příležitosti, kdy je ve Sklepní uličce velký nával turistů ochutnávajících místní víno.

inspirace - dlážděná sklepní ulička vylepšuje měřítko prostoru

inspirace - altán s posezením

inspirace - altán s posezením

skica navrhovaného objektu altánu se zázemím pro sportovní i jiné akce

4. SPORTOVNÍ PARK NA SEVERNÍM OKRAJI OBCE:

Pozemky na severní straně obce jsou určené k využití pro občanskou vybavenost. Po pečlivém naslouchání obyvatelům a úvahám navrhujeme, aby zde vznikl multifunkční prostor pro společné setkávání a hry včetně výstavby nové klubovny, která bude sloužit k setkávání spolku, úschově sportovního náčiní a také zde budou veřejné toalety. Současně s tím je zde vytvořen prostor pro parkování s možností parkování také karavanů v sezóně. V prostoru ponecháváme fotbalové hřiště, navrhujeme doplnění ovocných stromů, laviček a piknikových stolů, ohniště. Velká část prostoru zůstane volná a její náplň by se měla určit podle vývoje poptávky po sportech apod. Podél okraje u hlavní silnice navrhujeme doplnit keřové patro a pár dalších menších ovocných stromů.

návrh uspořádání ploch na severní části obce se stávajícím fotbalovým hřištěm, novým altánem, zelení, parkováním

inspirace - přírodní herní prvky

inspirace - přírodní herní prvky

inspirace - přírodní herní prvky

inspirace - ohniště veřejné

inspirace - zatravňovací dlažba pro parkování

inspirace - stojan na kola a současně prvek pro sezení

inspirace - zázemí sportovních ploch

inspirace - zázemí sportovních ploch

inspirace - pergola a zázemí

skica úprav v sýpce při využití jako zázemí pro expozice, workshopy apod.

5. SÝPKA

Historická barokní sýpka je dnes využívána jako sklad, vnímáme zde ale velký potenciál pro jiné využití s přístupem veřejnosti. V prvním patře by mohla být umístěna stálá expozice (např. o vinařství nebo pod záštitou NPP). Horní patro by mohlo být určené k setkávání různých skupin a k pronájmu školami/spolky/firmami na workshopy, kurzy, teambuildingy apod., hlavní téma by mohlo být NPP, krajina, enivronmentální výchova apod.,. Workshopy a výuka se zaměřením na přírodu by tak mohla být propojena s procházkami po okolí (téma zemědělské krajiny, hmyzu, včel, ekologie, remízky, ptačí oblast, sysel obecný, biokoridory apod.) Pro workshopy by byl uzpůsoben také venkovní prostor za sýpkou u potoka. Díky malým finančním nákladům na správu dlouhodobé expozice (a otevírací době dle uvážení a určitě jen od jara do podzimu), by mohl být takový projekt pro obec finančně udržitelný, s výnosy z pronájmu horních prostor potom ideálně ziskový.

skici možného dispozičního uspořádání sýpky při využití na expozice a workshopy apod.

inspirace - edukační centrum

inspirace - edukační centrum

inspirace - edukační centrum

inspirace - edukační centrum - vestavba do histor. objektu

inspirace - edukační centrum - vestavba do histor. objektu

inspirace - edukační centrum

skica prostoru za sýpkou - návrh dřevěné platformy pro sezení u potoka, nahrazení dřevin

skica možného uspořádání a využití ploch kolem rybníka pro účely rybaření i rekreace

6. OKOLÍ RYBNÍKA

Rybník je intenzivně rybářsky využívaný, ale má také potenciál pro využití k rekreaci. Navrhujeme doplnění zázemí pro rybáře a přístupy k vodě – rozšíření břehu pomocí mola apod., které mohou využívat i ostnatní obyvatelé, kteří se budou chtít u vody jen rekreovat a využít příjemného klima, případně si svlažit nohy (v závislosti na čistotě rrybníka).

Na 2 místa navrhujeme umístit molo jako rozšíření úzkého břehu, v severnější části pak také s přístřeškem pro případ nepřízně počasí. Současně zde navrhujeme umístit menší stavbu jako zázemí pro rybáře s toaletou, skladem náčiní apod. a lavičky. Lavičky můžou být také formou masivních trámů v nepravidelném uspořádání a sloužit tak zároveň jako prvek pro děti.

Rybník je potřeba chránit proti zanášení erodovanou půdou při návalových deštích, aby se rybník nezanášel a nevznikaly zde sinice. Zároveň by nebylo od věci rybník pravidelně čistit, případně nastavit režim rybaření a přikrmování tak, aby voda byla čistší a průzračnější. Tak by si mohli obyvatelé užívat v létě rekreační plochu u rybníka s tím, že by si v něm mohli zmočit alespoň nohy pro ochlazení. Na prvním jednání s obyvateli jsme mluvili také o možnosti koupání v rybníce, kde bylo ale dosaženo závěru, že rybník zůstane převážně pro rybaření.

skica navrhované rekreační části s molem a zázemím u rybníka

inspirace - molo

inspirace - molo

inspirace - zázemí pro rybáře u rybníka

inspirace - piknikové sezení

inspirace - molo

inspirace - molo

zákres do fotky - poukázání na nevhodnou kombinaci mobiiáře - různý design prvlů, nesjednocenost

7. NÁSTUPY DO OBCE

Vstup nebo příjezd do obce udělá na návštěvníka první dojem. Spoluvytváří obraz města. Co je ale ještě důležitější je, že příjezd k obci, kde bydlíme je pro nás příjezd domů, ať už to pojmeme filozoficky nebo prakticky, určitě chceme přijíždět “domů” hezkou ulicí, zajímavým prostředím. Nástupy do obce jsou takovou vizitkou a měly by být reprezentativní a současně říkat něco o tom, že zde již začíná naše obec.

Konkrétně v Hnanicích by pomohlo rozšíření stromořadí a sjednocení grafického informačního systému – stejné cedule, ukazatele apod., omezení reklamy.

inspirace - grafická identita obce

inspirace - grafická identita obce

inspirace - grafická identita obce

inspirace - grafická identita obce

inspirace - grafická identita obce

inspirace - grafická identita obce

skica hřbitova s novou kaplí a doknčením hřbitovní zdi

8. HŘBITOV

Prostor, kde dnes nalezneme pouze památník přesunutý z hranic a pár stromů býval kdysi plnohodnotným hřbitovem. Dle některých pramenů zde také stála kaplička. Navrhujeme prostor zvelebit tak, aby ho místní mohli znovu využívat.

Památník, který sem původně nepatří by měl být přesunut zpět k hranicím nebo na jiné vhodné místo, současně navrhujeme odstranit nevhodné a pro místní krajinu atypické jehličnaté dřeviny. V prostoru hřbitova by mohla vzniknout nová menší kaple, kde by se uctila památka lidí, kteří zde kdysi byli pohřbeni. To může být provedeno například formou vyrytí jmen do stěn apod. Při zájmu obyvatel zde také mohou vzniknout kolumbária pro další využití hřbitova. Skrze kapličku by se dalo projít cestičkou až na konec k vodnímu prvku. Úzké cestičky by byly také kolem kaple. Zbytek prostoru by mohl být věnován rozptylové loučce s květinami.

skica navrhovaného uspořádání hřbitova

skica nové kaple na hřbitově

inspirace - jednoduchá kaplička

inspirace - jednoduchá kaplička

inspirace - jednoduchá průchozí kaplička

skica navrhovaného prostorového uspořádání předprostoru školy a využití části pozemku pro zařízení pro seniory se zahradou

10. ŠKOLKA A PŘEDPROSTOR ŠKOLKY

Předprostor budovy, ve které se nachází školka a současně i některé služby dnes vypadá tak, že slouží víceméně autům. Navrhujeme ho upravit tak, aby byl přívětivý i pro přicházející pěší. Přístu pro pěší by měl být mimo hlavní vrata a odtud by vedl chodník mezi trvalkovými záhony do vydlážděného předprostoru, kde se můžou lidí potkávat, zastavit a bezpečně se pohybovat. Vedle této plochy by v návaznosti na vjezd byla dlážděná cesta pro auta a několik parkovacích stání ze zatravňovací dlažby. Předprostoru by také prospělo sjednocení a zjednodušení grafických označení funkcí v objektu. Přínosem pro školku by bylo i pěší propojení z druhé strany pozemku, ale to záleží na vývoji sousední lokality a majetkových poměrech. Současně navrhujeme provést stavebně-technické úpravy školky na základě architektonické studie.

prostorová skica jedné z možností zastavění části pozemku objektem pro seniory

REZERVA PRO DPS

V obci není mnoho volných pozemků, což komplikuje situaci při plánování nové občanské vybavenosti. Budovy občanské vybavenosti mají své specifické nároky a potřeby a je ideální s nimi dopředu počítat a vytvořit pro ně rezervu v podobě pozemku pro jejich výstavbu. V rámci vybavenosti obce již na jiných místech navrhujeme různé využití spojené se sportem, kluby a kulturou, je zde ale určitá pravděpodobnost, že obec bude potřebovat například bydlení pro seniory a to bud formou DPS, komunitního domu seniorů nebo domu s pečovatelskou službou. Pro takovou funkci navrhujeme využít pozemek vedle školky, který má optimální velikost i výhodnou pozici, současně sousedství DPS se školkou je vždy výhodné a je zde také blízkost pozemků, kde je potenciál budování rekreačně sportovního zázemí.

inspirace - bydlení pro seniory v malém měřítku

inspirace - bydlení pro seniory v malém měřítku

inspirace - bydlení pro seniory v malém měřítku/RD

skica do fotky ulice Záhumenní - navrhované ukrytí kontejnerů do estetických přístřešků

11. ZÁHUMENNÍ

Ulice Záhumenní je malebná shistorickým charakterem odpovídající jejímu jménu. Zde je potřeba pouze zachovat stávající hodnoty nebo přidat drobné prvky. Co se týká hned okraje ulice při hlavní cestě, navrhujeme ukrytí  kontejnerů do přístřešku, ten může být například ze dřeva a pokrytý popínavou zelení. V kopci před domy pak může vést paralelní pěšina s cestou z kamenných šlapáků.

inspirace - šlapáky v trávníku

inspirace - přístřešek na popelnice

inspirace - přístřešek na popelnice

skica navrhovaných úprav ve vnitrobloku u BD

12. VNITROBLOK BYTOVÉHO DOMU

Vnitroblok v rámci BD může být velmi hodnotným prostorem pro jeho obyvatele. Rádi bychom nabídli koncepci možných úprav a potenciálu prostoru. Primární je zde prostor pro setkávání a venkovní posezení, na který by mohla být využit prostor pod sočuasným přístřeškem, který by se například zmenšil o 1 pole a plechová krytina by se vyměnila za latě pro popnutí popínavými rostlinami nebo vínem, aby se sem dostalo slunce, ale zároveň byl vytvořen částečný stín, z této výšky by mohla být pergola propojena směrek do dvora schody. Navrhujeme ponechat parkování hned u vjezdu na parkovacích stáních ze zatravnovací dlažby a dál si ponechat prostor už pro pěší využití, kdy asfalt by se opět mohl nahradit dlažbou/zatravňovací dlažbou, případně i jiným povrchem. Prostoru by prospělo i osazení listnatého stromu do středu vnitrobloku, ten by vytvořil pomylsné předělení mezi parkováním a obytným venkovním prostorem a přinesl by také stín a lepší klimatické podmínky. Zatravněné prostory se dají využít pro umístění drobných dětských prvků nebo vytvoření společných záhonů.

skica možného prostorového uspořádání vnitrobloku

skica do fotky - přidání mobiliáře do lesoparku

13. PROSTOR „NA SKÁLE“ A KAPLE

Prostor “Na Skále” se stromy a pár lavičkami je velmi atraktivní pro trávení volného času, vycházky i vyhlídku. Doporučujeme ještě podpořit tuto funkci, přidat pár laviček z masivu, nějaké balvany jako prvek ke zkoumání pro děti, pikniková místa.

Kaple nejen v tomto prostoru, ale v rámci celých Hnanic by mohly být podpořeny drobným mobiliářem z masivního dřeva, případně dalšími úpravami prostoru kolem nich. Mohlo by se jim tak dostat více zasloužené pozornosti a sloužili by také jako body zastavení při procházce krajinou, orientační body.

inspirace - mobiliář v krajině

inspirace - kameny v krajině

inspirace - mobiliář v krajině

inspirační obrázek pro možné úpravy sadu - podrost z květin, travin, bylin

14. OBECNÍ SAD

Obecní sad, pokud už tomu tak není, by v první řadě měl být přístupný pro veřejnost. Zajímavějším se stane, když označíme stromy cedulkami o odrůdách a dalších zajímavostech, pod stromy se také dají vysázet byliny s obdobnými cedulkami, které si zde můžou obyvatelé voln natrhat. Za pokus by stála také lavička nebo dvě pro posezení v sadu za hezkého jarního počasí a nebo také čistě jako opora pro starší občany nebo malé děti  na procházce. Lavičky by měly zapadat do charakteru krajiny, ideálně např. z masivní kulatiny apod.

15. NOVÝ KULTURNÍ DŮM

Současný kulturní dům nevyhovuje pořebám obce a jeho rekonstrukce by byla velmi nákladná. Navrhujeme možný koncept novostavby KD, který v sobě zahrnuje také další funkce, čímž se maximalizuje využití pozemku ve výhodné pozici v obci. Kulturní dům má sloužit pro různorodé kulturní akce i menší oslavy, pro nenáročné vnitřní cvičení, přednášky, hody, setkávání  a podobně. Navrhujeme do novostavby zahrnout také současný vstup do obecního úřadu, který by byl s KD částečně propojen.

Kulturní dům by měl vstup směrem k náměstí. Při domluvě s majitelem sousedního pozemku nebo odkupu, by se dal využít i prostor mezi restaurací a KD jako předprostor i místo, kam si lidé zajdou o přestávce v rámci představení apod. Na vstup by navazovala šatna a foyer, odkud se dostanete na toalety a k baru. V přízemí by potom byl samotný hlavní sál s kapacitou 100 lidí na sezení při zachování plochy pro tanec. Sál je navržen s rovnou podlahou, sestavitelným podiem nebo naopak hledištěm z praktikáblů pro maximalizaci možného využití sálu. Za podiem by byl přístup do malého zázemí jeviště s výtahem, odkud by se herci dostali do 1. patra k zázemí herců a také skladu vybavení sálu.V horním patře, které má dvě výškové úrovně by potom byly další funkce. Současná knihovna by mohla být využita pro kanceláře obecního úřadu (pro přístup by se dal využít zmiňovaný výtah). Knihovna by pak byla přesunuta do většího prostoru a mohla by zde vzniknout také čítárna. Vedle knihovny je navržena také kuchyňka pro využití jak obecním úřadem tak pro herce při vystoupení. Na druhé straně se pak nachází malý sál, který by sloužil pro menší akce, rodinné oslavy, kurzy, zasedání, apod., pro které není za potřebí velkého sálu, sem by byl také samostatný přístup z foyer v přízemí. Tento sál je také napojený na hygienické zázemí, takže v případě představení ve spodním sále by se rozdělil na dvě poloviny a využíval by se jako zázemí herců. V případě větší akce je možné propojit menší sál s ochozem a tím ho provozně a vizuálně propojit s hlavním sálem.

skica úpravy prostranství kolem nového KD

skica možného dispozičního uspořádání kulturního domu propojeného s obecním úřadem

hmotová skica nového KD z hlavní ulice

hmotová skica nového KD z prostoru u restaurace

inspirace - kulturní objekt

inspirace - kulturní sál

inspirace - kulturní objekt

inspirace - kulturní objekt

inspirace - přístavba

inspirace - kulturní sál

skica navrhované rozhledny s posezením na křižovatce cest

16. KŘIŽOVATKA ŠESTI CEST V KRAJINĚ

Když se procházíte krajinou, je vždy příjemné, když jsou zde vymezené určité orientační body a také místa, kde se můžete rozhlédnout po okolí nebo se posadit.

K tomu vybízí křižovatka cest kousek západně od rybníka.

Navrhujeme sem umístit jednoduchou vyhlídku s posezením nahoře a výhledem do krajiny. Ta by mohla být například ze dřeva a svým designem respektovat charakter okolní krajiny.

inspirace - vyhlídka v krajině

inspirace - vyhlídka v krajině

inspirace - vyhlídka v krajině

inspirace - vyhlídka v krajině

inspirace - vyhlídka v krajině

inspirace - vyhlídka v krajině

skica navrhovanách úprav veřejných prostranství nad rybníkem

17. PROSTRANSTVÍ NAD RYBNÍKEM

Mezi rodinnými domy nad rybníkem je poměrně velký prostor, který má potenciál zde vytvořit příjemné prostředí, kudy budou lidé rádi chodit. V současnosti jsou to ale pouze zatravněné plochy.

Navrhujeme doplnění pěší cestičky, laviček a místo obyčejné trávy vysadit luční směs s kvetoucími rostlinami, které budou také výživou pro včely. Směrem k rybníku potom navrhujeme doplnění stromu a vymezení parkovacích stání nějakou přírodní a jednoduchou formou. Pro lepší orientaci potom můžeme doplnit hezké a jednoduché cedule označující cestu k jednotlivým kapličkám.

 

 

.

inspirace - mobiliář

inspirace - rozkvetlá louka

inspirace - mobiliář

Tým

Kristýna Pščolková

architektka

Ivo Pavlík

architekt

Jiří Rákosník

architekt

Vojtěch Luxemburk

architekt

Vize rozvoje Hnanic

48°47′55″ s. š., 15°59′12″ v. d.

On-line verze:

https://hnanice.cityupgrade.cz

Autoři

Ing. arch. Kristýna Pščolková

Ing. arch. Ivo Pavlík

Ing. arch. Jiří Rákosník

Ing. arch. Vojtěch Luxemburk

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová

Ing. arch. Vratislav Ansorge

City Upgrade s.r.o.

Sídlo: Červený Kostelec

Sokolská 317, 549 41

Kancelář: Praha

Školská 12, Praha 1, 110 00

25.5.2022

City Upgrade