Obsah

Pro obec Hnanice zpracováváme územní studii pro prověření prostorového uspořádání nové zástavby. Územní studie je určena územním plánem obce.

Územní plán vymezuje lokalitu pro novou zástavbu rodinnými domy. Řešeným územím je lokalita označena jako Z1d – II.etapa. Úkolem územní (dříve urbanistické) studie je prověřit možnosti uspořádání a určit ideální variantu s ohledem na všechny veřejné zájmy, ochranu přírody a krajiny a současných požadavků na bydlení v rámci zachování urbanistických hodnot jihomoravské obce.

1.

Úvodní mapování

Jedná se o rychlé poznání místa, které nám umožní lépe formulovat otázky v dotazníku nápadů.

2.

Dotazník nápadů

Dotazník v rámci analytické části vize rozvoje bude využit také na utvoření názoru na lokalitu pro územní studii.

3.

Analytická část

Podrobné mapování místa v terénu, současně studium potřebných podkladů a návazností. Publikování na webových stránkách obce.

4.
Právě probíhá

Zpětná vazba vedení obce a DOSS

K analytické části se mají možnost vyjádřit dotčené orgány (v tomto případě NP Podyjí) a vedení obce.

5.

Finalizace územní studie

Zpracování finální verze územní studie s textovým doprovodem a potřebnou výkresovou dokumentací.

6.

Odevzdání územní studie

Územní studie se odevzdá pořizovateli (úřad pro územní plánování) pro zařazení do evidence ÚPČ. Současně bude také zveřejněna na webu.

Územní studie

48°47′55″ s. š., 15°59′12″ v. d.

On-line verze:

https://hnanice.cityupgrade.cz

City Upgrade