Obsah

ANALYTICKÁ ČÁST 3
KONCEPCE VIZE - POTENCIÁLY 8
KONCEPCE VIZE - ŘEŠENÁ MÍSTA 12

Účel vize rozvoje

Jedná se o dokument, který komplexně pracujes územím obce a okolní krajinou. Má za cíl podporovat jejich rozvoj, zvyšovat spokojenost obyvatel a zároveň se chovat udržitelně a svědomitě směrem k budoucnosti. Vize řeší funkci, stabilitu a obraz krajiny i její propojení s obcí, ale také jednotlivá místa s potenciálem změny.

Vize rozvoje vychází z dostupných územně plánovacích podkladů a dokumentací, z mapování na místě, rozhovory a setkávání s obyvateli, z konzultace s NPP i s dalšími odborníky. Obec se tedy řeší v kontextu mnoha hledisek a především ve vztahu ke svojí pozici, unikátnosti, tradici a specifičnosti.

Řešená místa jsou navržena do konkrétní podoby formou půdorysných a perspektivních skic, doprovodného textu a inspirací  Velice důležitá je také práce a komunikace s veřejnosti, která nám pomáhá poznat obec, názory na jednotlivá místa a také potřeby a přání obyvatel.  Tato část práce a získané informace jsou velice cenné a pomáhají vizi správně zacílit a umístit do kontextu.

Vize je dlouhodobým dokumentem, který názorně ukazuje, jak se může obec v příštích letech a desetiletích vyvíjet.

Témata jsou rozvíjena z nejširších koncepčních a dlouhodobých hledisek a postupně směřují až k detailu konkrétních návrhů, které jsou určitým konceptem – myšlenkou sloužící do budoucna jako podnět/zadání pro architektonickou studii. Jsou zde myšlenky velmi obecné, záměry vyžadující velké investice, ale také menší objekty a prvky, které se dají realizovat poměrně snadno a za malé investice. Platnost strategie je v horizontu let 2022 – 2042.

Schválení vize rozvoje

Vize rozvoje byla odsouhlasena na jednání obecního zastupitelstva Hnanice č. 212/2022 dne 10.5.2022.

 

Dlouhodobé strategické cíle obce

 • Zachování hodnotného urbanistického uspořádání obce a ochrana urbanistických a architektonických hodnot při nové zástavbě obce
 • Zvýšení resilience krajiny za pomocí vhodného zemědělského hospodaření a vysazování nových stromořadí, remízků, úpravy četnosti sečení zatravněných ploch atp., koordinace s NPP
 • Výsadba původních a starých odrůd ovocných stromů, především pro obec typických broskvových sadů
 • Zlepšení stavu občanské vybavenosti – nový kulturní dům s multifunkčním využitím
 • Zpřístupnění památek veřejnosti ve větší míře – kostel a sýpka
 • Řešení omezených možností nové výstavby
 • Vytvoření procházkových okruhů na katastru obce
 • Zlepšení podmínek cyklostezek nebo cest hojně využívaných cyklisty – především doplnění zeleně
 • Zvýšení kvality veřejných prostranství
 • Zlepšení stavu komunikací společně s chodníky, výstavba nových chodníků a přechodů pro bezpečný pohyb v rámci obce, související úpravy dopravního značení
 • Sjednocení grafické identity obce, ukazatelů, vývěsek apod.
 • Rekonstrukce povrchu cesty sklepní uličky
 • Řešení potenciálního bydlení pro seniory
 • Řešení kapacit parkovacích stání především v rámci turistické sezóny, nárazových akcí
 • Úprava prostranství kolem kapliček v krajině i v obci
 • Kvalitní systém hospodaření s dešťovou vodou a jeho realizace
 • Úpravy břehů potoka
 • Úpravy břehů rybníka
 • Vytvoření zázemí pro sportovce a hasiče u fotbal. hřiště
 • Obnovení trhů na náměstí
 • Ochrana ptactva a dalších chráněných druhů živočichů, vytváření vhodných podmínek pro jejich život
 • Zachování a podpora vinařských tradic
 • Podpora setkávání obyvatel a jejich společných zájmových aktivit –  v rámci zřízení malého a velkého sálu v kulturním domě a současně příležitostí k posezení ve veřejném prostoru
 • Využití sýpky pro expozice, workshopy, vytvoření systémů výdělku z činnosti tak, aby pokryl náklady s ní spojené. Prodloužení turistické sezóny rozšířením možností např. pro školy, školky, tábory, teambuildingy, workshopy pro studenty apod.
 • Zlepšení stavu hřbitova, navrácení památníku, který sem byl přesunut, výstavba nové kapličky a kolumbárií
 • Rekonstrukce mateřské školy a jejího okolí – především předprostoru
 • Zřízení přístřešků na kontejnery tříděného odpadu
 • Doplnění mobiliáře do lesoparku “Na Skále”
 • Zřízení rozhledny s posezením v krajině a dalších míst pro zastavení, laviček, piknikových stolů
Podívejte se, jak může vypadat vize rozvoje na příkladu již zpracovaných projektů:
Zde na webu můžete sledovat vývoj projektu:
1.

Úvodní mapování

Jedná se o rychlé poznání místa, které nám umožní lépe formulovat otázky v dotazníku nápadů.

2.

Analytická část vize

Podrobné mapování místa v terénu, zaznamenávání nápadů do mapy a její následné upravování a doplňování, konkretizace nápadů formou skic.

3.

Zveřejnění 1.fáze vize

Publikování na webových stránkách obce formou mapy a řešení jednotlivých míst.

4.

Zpětná vazba obyvatel a vedení obce

K analytické části se mají možnost vyjádřit jak obyvatelé tak vedení obce. Analyzujeme odpovědi z dotazníku nápadů. Všechny připomínky jsou posouzeny a případně částečně nebo úplně zapracovány v další fázi.

5.

Finální vize rozvoje

Vytvoření finálního dokumentu vize rozvoje, se zapracováním připomínek a rozpracováním důležitých míst nebo témat.

6.
Právě probíhá

Odevzdání finální podoby vize

Prezentace vize vedení a veřejnosti. Poukázání na priority a představení možností rozvoje obce.

ANALYTICKÁ ČÁST

ortofotomapa - výřez (zdroj: mapy.cz)

OBEC HNANICE

Hnanice jsou jihomoravskou obcí sousedící svým katastrem se stáními hranicemi s Rakouskem. Obec spadá pod ORP Znojmo. Největší místní tradicí je vinařství a vinohradnictví a s tím spojený turismus. Je zde množství hotelů, penzionů i restaurací. V těsné blízkosti (i v rámci katastru obce) se nachází NP Podyjí s významnou a zajímavou oblastí Šobes. V obci i okolí je i mnoho dalších zajímavých míst, ať už čistě přírodního nebo kulturního charakteru. V krajině najdeme mnoho drobných sakrálních památek. Obci dominuje gotický kostel svatého Wolfganga, v obci se nachází několik dalších kulturních památek. Pro tuto oblast jsou také typické cyklostezky. Prochází tudy i jedna velmi významná – 48, Greenway P-W

ŽIVOT V OBCI

V obci funguje spolek rybářů, SDH, ženský spolek. Oblíbenými pravidelnými akcemi jsou Otevřené sklepy, Maškarní, Masopust, Svatohubertská mše, fotbalové zápasy, stavěné Májky, Babské hody, Mikuláš. Je zde také hřiště pro děti i zatravněné fotbalové hřiště. Co zde chybí je zázemí pro spolky, vyžití pro starší děti, obecně zájmové kroužky a pravidelné společné sousedské aktivity.

 

panaromatická fotografie centra obce

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI

Historicky první zmínky o Hnanicích pocházejí z roku 1201, listina z tohoto roku se odkazuje na hnanické vinice. Dále zde probíhala německá kolonizace, která vyvrcholila ve 13.století. Ze 13.století pochází také původní kaple sv. Wolfganga, u které byla léčivá studánka. Pro nedostatečnou prostorovou kapacitu byl s nasbíraných milodarů vystaven nad studánkou kostel. Od roku 1541 patřily Hnanice k jaroslavickému panství a od roku 1563 byly nazývány městečkem. Na konci třicetileté války Hnanický kostel vyhořel a musela na něm být později vybudována nová střecha. V letech 1668-1679 byl vypracován “druhý lánový rejstřík” dle soupisu všech poddaných po třicetileté válce. V Hnanicích a Šatově se specificky, vzhledem k převaze vinařských hospodářství neměřilo na lány, ale na měřice.V druhé polovině 17.století bylo v Hnanicích celkem 60 domů. V 18.století Hnanice hospodářsky prosperovaly, v roce 1743 dostaly privilegium pořádání týdenních trhů. Trhy se konaly každou sobotu. Obchodovalo se s obilím, vínem i dalším zbožím. Významné byly také poutě v kostele sv.Wolfganga. V roce 1736 byl v Hnanicích zřízen vlastní hřbitov, do té doby hnaničtí pohřbívali v Šatově. V roce 1748 byl dokončen tzv. tereziánský katastr. Více jak jednu třetinu obdělávané půdy zaujímaly vinice. V rámci josefínských církevních reforem byl zrušen Loucký klášter, velkou ztrátou pro Hnanice pak bylo především konání poutí.

Hnanice na historických mapách

V roce 1812 byla v Hnanicích vybudována první školy za doby, kdy jaroslavické panství vlastnil hrabě Pallavicini-Centurioni. Hnanice patřily narozdíl od sousedních obcí k jaroslavickému panství až do poloviny 19.století. V roce 1849 bylo do hnanického katastru začleněno Devět Mlýnů z katastru rakouské obce Mitter-Retzbach. Na mapě stabilního katastru z 1.pol.19.století pak můžeme pozorovat, jak oproti dnešnímu stavu byla náves uceleným prostorem. Můžeme zde také pozorovat původní urbanistickou strukturu obce, ze které dnes již některé domy chybí, například v místě dnešní hlavní cesty. Jasně patrné jsou domy v řadové zástavbě tvořící ostrou uliční hranu, také záhumenní cesta a navazující lány. Dobře patrná je zde také sklepní ulice a cesta do Šatova, která se dnes už ve své původní poloze nenachází.

“Dokladem toho, že obyvatelé Hnanic dbali o zvelebování své obce je třeba to, že v roce 1857 byl na hřbitov pořízen velký kamenný kříž, v roce 1862 nechala obec opravit vstup na hřbitov a v následujícím roce dvě sochy na mostě. V roce 1876 byl vystavěn nový most, na který byly sochy znovu osazeny. Vylepšovalo se i v kostele, v roce 1897 sem byla pořízena nová dlaž­ba, v dalším roce zde probíhaly rozsáhlé restaurátorské práce a v roce 1899 byly do kostela pořízeny nové lavice.“

 

mapa stabilního katastru (zdroj: cuzk.cz)

“Po II. světové válce se Hnanice – jako všechno kolem – zcela změnily. Vysídlení Němců a osídlení vesnice novými českými obyvateli pochopitelně neproběhlo bez střetů a emocí. Hodně Němců opustilo své domovy v předstihu, protože se báli trestu za svoji činnost za protektorátu. Do pohraničí se začali stěhovat zemědělci, řemeslníci, dělníci. Většina jich do Hnanic přišla ze Slovácka” Hnanice se měnily také zřízením JZD, bylo také nařízeno pěstování cukrové řepy. Byl vystaven kravín pro 96 krav, vynuceně tam bylo v roce 1951 svedeno krav 87. Po dokončení fotbalového hřiště se v obci konaly pravidelné fotbalové zápasy. V roce 1978 byl přemístěn památník Obětem fašismu z těsného sousedství státní hranice na místo v té době již neužívaného hřbitova. “ Po roce 1989 se před obcí Hnanice otevřely nové možnosti rozvoje, a to především zřízením původního hraničního přechodu do Rakouska a vyhlášením Národního parku Podyjí. Zejména oživení průjezdné dopravy pres hranice vyvolávalo potřebu odpovídajících služeb a příslib nových pracovních příležitostí.”

fotografie z Hnanic (kostel, sklepní ulička)

URBANISMUS A ARCHITEKTURA

Obec má návesní uspořádání a harmonické měřítko zástavby nejen v rámci obce, ale i ve vztahu ke krajině. Typická orientace domů je okapová a sklony střech od 38 do 45°. Obci dominuje gotický kostel, průhledy na něj jsou z mnoha míst. Dále se do výrazu obce významně promítá okolní krajina s drobnými sakrálními stavbami. Střechy mají typicky cihlovou červenou barvu a jsou to pálené tašky. Obec je posazena do krajiny tak, že jsou na ni z okolních kopců zajímavé celkové pohledy. Na architektuře obce se určitou mírou podepsaly i pozdější nerozumné zásahy. Problémem v budoucím rozvoji je například prodej a zastavování pěších propojek, problémem by také mohla být výstavba velmi blízko vodního toku. Své měřítko si kromě jednoho výrobního areálu obec zachovává. Tradiční urbanistické uspořádání by mělo být respektováno nadále. Nejvýznamnější bariéru v území představuje silnice (Znojemská).

Hlavní urbanistické a stavební regulativy vycházející z materiálů NP Podyjí
 • charakter zástavby musí být stejnorodý a respektovat měřítko prostoru a urbanistickou strukturu danou historickým vývojem
 • půdorysné tvary: přípustné jsou tvary „L“, „T“ nebo „U“, obdélníkový půdorys by měl být v poměrech 2:3 až 1:3, nepřípustné jsou čtvercové půdorysy
 • dodržet charakteristiku staveb s okapovou orientací: vstupy z okapové strany,..
 • vstup do objektu by neměl být výše než 50cm nad upraveným terénem
 • typický sklon střech je 38-45° a materiál pálená taška červené barvy

fotografie z Hnanic - viniční krajina

PŘÍRODA A KRAJINA

Hnanice se nachází v ochranném pásmu NP Podyjí. Dle dokumentu Vyhodnocení krajinného rázu, se zde nacházejí tři místa krajinného rázu:  B1.3 Hnanicko, C.1.1 aC.1.2, přičemž C11 je na území NPP, C12 je nezastavěné územi obce na zapadě (1.pas. ochrany) a B1.3 je většina obce (její zastavěné části) a je ve 2.pásmu ochrany.

S výjimkou NP se na území Hnanic jedná převážně o viničně-polní krajinu velkých měřítek, ne příliš prostupnou krajinou a absencí lesnatých ploch.

Pro tento krajinný typ jsou typické aleje ovocných dřevin podél silnice. Okraje sídel jsou lemovány zahradami, popř. menšími sady a vinicemi. Je zde velký počet drobných sakrálních staveb a nedostatek rozptýlené trvalé vegetace.

Co se týká sídelní strukturyy, je zde charakteristická traťová plužina s dlouhými pruhy pozemků ve volné krajině, záhumenní uspořádání v návaznosti na sídlo. V obci je dobře zachovaná historická urbanistická struktura, forma zástavby je sevřená se souvislým řadovým uspořádáním sousedních domů. Domy jsou situovány přímo na hranice pozemků, výjimečně s úzkou uličkou mezi domy, typické  je spojení obytného domu a hospodářských částí pod jednou střechou, převažuje okapová orientace domů.

 

fotografie z Hnanic - zeleň v obci - rybník a potoční krajina

 Hlavní regulativy volné neurbanizované krajiny dle NPP
 • nepřípustné je scelování pozemků speciálních kultur, zásahy narušující přírodní pohledové osy, průhledy a dominanty
 • veškeré stavby ve volné krajině podléhají individuálnímu posuzování vlivu na krajinný ráz
 • nepřípustné je provádět rozsáhlé terénní úpravy a meliorace s výjimkou revitalizací vodních toků a drobných úprav ke stabilizaci narušeného přirozeného odtokového režimu
 • nepřípustné jsou zásahy způsobující další geometrizaci krajiny a poškození jejího drobného středního měřítka
Přírodní zajímavosti

Přírodními zajímavostmi v rámci v okolí hnanic jsou například PP Fládnitzské vřesoviště, vyhlídka Devět mlýnů, Pod Šobesem, Gruberova studánka, Dlouhý vrch, Hraběcí hora, PP Horecký kopec. Hnanicemi protéká potok Daníž a také zde najdeme Hnanický rybník.

analytická mapa veřejných prostranství a jeho vztahu k zástavbě

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Základem obce je vždy série kvalitních veřejných prostranství. V Hnanicích se nachází náves s kostelem, dále ulice sevřené zástavbou, specifická sklepní ulice, ulice záhumenní a další vedlejší ulice, které již nejsou definované uzavřenou strukturou zástavby. Do veřejných prostranství také musíme započítat břehy a okolí potoka a rybníka, hřiště.

Veřejná prostranství musí být navržena v návaznosti na to, k čemu je chceme využívat. Tedy například ulice by měly sloužit pro rychlý průchod územím, pomalou procházku i zastavení, může zde vzniknout mnoho momentů zajímavých průhledů. Prostor kolem rybníka by měl sloužit pro relax i pro rybáře. Sklepní ulice je velmi specifická a musí sloužit jak účelům klasické ulice, tak dalším akcím a příležitostem, které se zde pravidelně odehrávají – tedy otevřené sklepy, ochutnávka vín, časté zastavení, posezení, degustování. Nejvíce multifunkčním prostorem musí být vždy náves, ta by měla být schopná sloužit pro pořádání akcí, setkání sousedů, pro rozsvěcení vánočního stromu. Náves by měla do sebe vtáhnout a zapojit budovy občanské vybavenosti, které jsou do ní orientovány. Náves musí poskytnout prostor také pro různé trhy, stejně jako pouze pro zastavení na cestě a obdiv kostela.

Náves má v současné době podobu zatravněné plochy, chybí jí plochy zpevněné, koncepce pro uspořádání akcí, pořádané akce jsou orientovány směrem k silnici. Není zde také dostatečná příležitost k posezení ani vazba na sousední podniky. Sklepní ulička se svým typickým charakterem a tradicí má pouze drobné vady na kráse jako je například povrch silnice. Je určitě možné ještě dále rozvinout její potenciál.

fotografie z Hnanic - budova MŠ a služeb

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Obec Hnanice disponuje kromě obecního úřadu z občanské vybavenosti také knihovnou, obchodem s potravinami, restauracemi, hotely, mateřskou školou a několika službami sídlícími v budově MŠ. Co je všeobecně považováno za nevyhovující je kulturní sál, který neodpovídá potřebám obce, zároveň úplně chybí jakékoliv klubovny.

Díky velkému turistickému zájmu o obec je možné uvažovat i o dalších funkcích typu menší galerie, muzea apod. Ostatní občanskou vybavenost, která se nachází v Šatově by bylo vhodné propojit důstojnou pěší cestou – tedy upravit stávající pěší propojení tak, aby bylo příjemnější pro pěší, ale také např. pro cyklisty.

KONCEPCE VIZE - 1.FÁZE

POTENCIÁLY

fotografie sklepní uličky v Hnanicích - současný stav

HNANICE A VÍNO
 • využití turistického potenciálu pro větší osvětu – informace o vinařství a vinohradnictví
 • vinařské tradice držet a obohacovat – hroznová koza, zarážení hory, sv.martin – otevřené sklepy, svatováclavské slavnosti, vinná stezka od 2016,, vinobraní
 • zapojit do tech akcí víc místní obyvatele a spojit s nečím dalším?! – prodej lokálních vyrobků, produktů apod. (kavárna, med místní, broskve, ruzné vyrobene veci..)

situace s vyznačením hlavních veřejných prostranství a budov občanské vybavenosti

ŽIVOT V OBCI
 • obnovit už historicky existující sobotní trhy, prodávat např. vlastní přebytky ze zahrad, lokální výrobky, víno, domácí přebytky (swap/soused. bazar – výměna), využít výhody viditelnosti od hlavní cesty
 • zrevitalizovat důležitá veřejná prostranství a dbát na jejich kvalitu a charakter
 • oživení aktivit a aktivity nové (vítání občánků,cvičení pro seniory, dny setkávání seniorů, přednášky, promítání, den matek, výstavy, autorská čtení, workshopy apod.), využít prostory kulturního domu, sýpky, nové kavárny na návsi
 • sauna u potoka?
 • územní rezerva pro potenciální dům s pečovatelskou službou – menší měřítko, byty se zahrádkami – vedle MŠ
 • sportovní zázemí na severním okraji obce
PROPOJENÍ, PĚŠÍ VAZBY, VP, CYKLO
 • procházky v krajině dle tématu: přírodní zajímavosti, poutní krajina (vycházka kolem kaplí)
 • zpřístupnění ovocného sadu
 • osvětlení některých míst kvůli bezpečnosti?? (ale dobře cílené osvětlení, aby nedělalo světelný smog, kvuli oblasti tmavé oblohy a NP)
 • výhledy:menší rozhledny, ptačí pozorovatelny a nebo pozorovatelny vinic s možností pití vína
 • výhled na pastvu divokých koní
 • zážitková stezka po místech, kde se dají koupit lokální výrobky až na místa vyhlídek, kde se dají tyto výrobky konzumovat apod. (zapůjčení piknik.košíku a deky…)
 • vykoupení přístup. cesty k  ČOV obcí
 • propojka z dětského hřiště na jižním okraji obce k autobusové zastávce
 • cyklostezky – chybějící propojení + úpravy míst k zastavení, aleje (stín, ochrana před horkem)
 • pěší propojení od sklepní uličky k obecnímu sadu kolem koryta potoka
 • další propojka ze sklení uličky do krajiny
 • zpřístupnění propojky přes areál Lenzy pro pěší a kola alespon přes den
DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
 • zpomalovací opatření na hlavní cestě – např pruhy vydlážděné nebo zbarvené
 • záchytné parkování, parkování u KD
 • přechody
 • úpravy kolem cesty pro vsakování – vsakovací rýhy
 • optické zpomalovací opatření – stromořadí

 

fotografie sklepní uličky v Hnanicích - současný stav

TURISMUS, PAMÁTKY
 • usměrnění, decentralizace turismu, směřování a informování, více možností v krajině
 • informační a edukační centrum+současně výstavy, workshopy apod.
 • nějaká forma zpřístupnění kostela – aspon průhled dovnitř, instalace mříže apod. + prohlídkové dny, které budou navazovat na události v obci
 • vytvoření více záchytných bodů v krajině
 • vytvoření tras vedoucích po různých místech, která nejsou dnes tak frekventovaná a zajištění informovanosti o těchto místech
 • lepší orientační systém pro lidi pro jejich rozptýlení na různá místa
 • umístění veřejných toalet

situace s vyznačením potenciálních míst k zastavění - především proluky a změny využití stodol na bydlení

NOVÉ DOMY V OBCI
 • urbanistická kompaktnost,
 • maximální využití zastavěného území,
 • charakter obce
 • adaptace stodol na nové domy, přístavby nebo přestavby
 • první adaptace a zastavování proluk
 • respekt ke krajině, osazení do terénu
 • respekt k tradičnímu uspořádání zástavby
 • stavby sesedlovými střechami, okapovou orientací, obdélníkovým půdorysem
 • tradiční materiály a barva fasád, oken a střechy

inspirace novostavby na základech stodoly

inspirace vestavby do stodoly

inspirace vestavby do stodoly

inspirace vestavby do stodoly

inspirace vestavby do stodoly

inspirace novostavby jednoduchého domu na okraji pozemku

inspirace jednoduché novostavby

inspirace novostavby vhodné do jihomoravské vsi

inspirace novostavby vhodné do jihomoravské vsi

UDRŽITELNOST, ROZMANITOST A STABILITA KRAJINY

KRAJINNÝ RÁZ

 • aleje
 • dle plánu péče NP – osiva – vysazování stromů z PLO33 (přírodní lesní oblasti) – předhoří českomoravské vrchoviny
 • MENŠÍ MĚŘÍTKO KRAJINY, PESTŘEJŠÍ MOZAIKA KRAJINNÝCH DRUHŮ
 • vytvořit přechody jiných struktur tam, kde je ostrá hranice např. mezi ZPF a NP
 • dnes se dá využít spoustu programů a dotací

UDRŽITELNOST, EKOLOGICKÁ STABILITA KRAJINY

 • remízky, solitery, aleje – obnovovat + vytvářet nové
 • zalesnění/zatravnění zemědělsky nevhodných pozemků (strmých/nebonitních – viz ÚAP) –  realizovat aspoň část
 • “bio”centra a koridory – REALIZACE
 • udržování/obnovování vodních prvků (potok Daníž)
 • rozdělení velkých půdních bloků s kulturou vinice (doplnění prvků krajinné struktury + případně protierozní opatření)
 • vytvořit “protierozní opatření” kolem rybníka – tak, aby do něj nebyly splavovány erodovane pudy s pesticidy a rybnik si tak zachoval kvalitu vody, stejne tak předchazet ničeni kvality vody překrmováním ryb nasazených v rybníce pro účely rybaření, eliminovat rybaření na polovinu, zajistit kvalitu vody vhodnou ke koupání a varovat občany, aby na sobě při vstupu do vody neměli žádnou chemii (deodorant, opalovací krém, parfémy…)
 • zvyšovat druhovou diverzitu nelesních ploch

PRO FAUNU:

 • režimy sečení trávníků v obci – zlepšení podmínek některých druhů
 • rostlinná diverzita a ekologické hodnoty
 • všechna rostlinná patra
 • zachovat sklepní úkryty pro netopýry (jen některé sklepy takto fungují)
 • propustky v místech, kde je to potřeba/vhodné – migrační prostupnost krajiny
 • opatření ke zvýšení ochrany ptactva – vhodné hnízdní a potravní příležitosti
 • přírodní koridory v zemědělské krajině

 

ZEMĚDĚLSKÉ HOSPODAŘENÍ

 • vhodné způsoby zemědělského hospodaření (dobrá praxe ) – orba kolmo na směr sklonu svahu, nehospodařit na strmějších svazích (les/louka), pesticidy a chemicka hnojiva….., kdy orat aby se chránily nkteré druhy zvířat, rozdělení na menší úseky s různým časem/druhem hospodaření + vytvořir remízky/aleje na posílení odolnosti mezi jednotlivými částmi,
 • “PŘEJÍT Z KONVENČNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ NA certifikované EKOLOGICKÉ” ve 100% (využití dotací)
 • biopásy a remízky na polích, aleje vč. ochrany proti erozi, pásové střídání plodin, vrstevnicové obdělávání půdy
 • omezení používání pesticidů

skici úprav prostranství kolem kaplí

LOKÁLNOST A TRADICE

 • obnovení pěstování broskví
 • zachování a obnova tradičních starých druhů dřevin
 • zachování stávajících ovocných sadů a vytvoření dalších, zvýšení podílu vysokokmenných dřevin
 • osvěta vlastníků k vhodné údržbě dřevin
 • osvěta obyvatel k tomu, aby nesázely jehličnany (především túje apod.)
 • nabízet obyvatelům finanční podporu při výsadbě tradičních druhů dřevin, případnš nabídnout sazenice z vlastních zdrojů

POUTNÍ KRAJINA

 • velká hodnota pro místní krajinu
 • kaple by si zasloužily úpravu svého okolí pro lepší důstojnost
 • okolí kaplí může být upraveno např. změnou povrchu, doplnění stromy, které vždy typicky tyto drobné sakrální stavby doprovázely

skica poukazující na vhodné a nevhodné způsoby hospodaření s dešťovou vodou odtékající ze silnic

VODA V OBCI I V KRAJINĚ
 • odvádění  vody z povrchů do kanalizace – navržení vsaku..
 • hospodaření s deštovou vodou v obci
 • individuální hospodaření s dešťovou vodou na vlastních pozemcích
 • dešťová voda a vodní eroze na polích
 • opatření proti bleskovým povodním
 • retence – opatření proti suchu, tvorba zásob
 • nestavět v záplavových územích
 • rybník  a jeho ochrana
 • rozlivová území kolem vodních toků a ploch

skica - most, který by si zalsoužil nové zábradlí, případně i novou konstrukci dle tech. stavu

OBRAZ MÍSTA, FUNKČNÍ I VIZUÁLNÍ ÚPRAVY
 • ty drobné věci jako přechody, opravy zídek, mostů apod.
 • obnovit nějaké části broskvových sadů
 • reklamní a vizuální smog, dodržování grafické jednoduchosti
 • jednotný orientační systém

ŘEŠENÁ MÍSTA

NÁVES
 • charakter návsi a lepší využití – dlažba. jedna úroveň, nevymezovat cestu pro auta x lidi – prostor primárně pro pěší
 • přesunout sochy zpět k cestě – připomenutí mostu
 • nový mobiliář – lavičky
 • přesazení některých stromů na vhodnější místo, zastiňují kostel a vytvářejí bariéru
 • bohatší zeleň – luční směs před kostelem u cesty, trvalky po po okrajích návsi
 • zapojení podniků orientovaných do návsi – posezení na návsi – terásky apod.
 • dřevěná platforma jako letní zahrádka nebo podium
 • vymezení neprůjezdné části náměstí sloupky
 • volný prostor pro konání akcí
 • režimy užívání se projeví ve změně typu a nebo kladení dlažby (pochozí, pojízdná, parkovací)
BŘEHY POTOKA, MOSTKY – potoční krajina
 • přístupy, schodky, kameny
 • kameny a rostliny pro podporu života ve vodě
SKLEPNÍ ULIČKA
 • oprava povrchu
 • místo na zastavení – pergola pro všechny
 • z jednoho místa nad sklípky propojka + možné posezení s vyhlídkou
 • umístit někam do sklepní uličky suché WC?
SPORTOVNÍ PARK NA SEVERNÍM OKRAJI OBCE:
 • ohniště s lavicemi
 • přírodní hřiště na házenou, volejbal, bez ohraničení
 • hřiště na petanqué
 • venkovní workout
 • další venkovní aktivity: kuželky, stůl na šachy, stolní tenis
 • definovat parkovací stání (s přírodním povrchem)
 • dětské hřiště
 • lavice
 • stromy
 • režim sečení, luční směs
 • dlouhodobý rozvoj, postupná realizace
 • napojení na školku a rezervu pro DPS

inspirace - přírodní herní prvky

inspirace - přírodní herní prvky

inspirace - přírodní herní prvky

 • klubovna pro

…….spolky

…….mladé

…….hasiče

……zázemí pro sporty (vybavení)

…… venkovně-vnitřní aktivity

s pergolou pro nepříznivé počasí a aktivity školky, seniorů, spolků apod.

inspirace - zázemí sportovních ploch

inspirace - zázemí sportovních ploch

inspirace - pergola a zázemí

OKOLÍ SÝPKY, VYUŽITÍ SÝPKY
 • dole: knihovna + prostor pro promitani a přespavani a autorske čteni atd, veřejné toalety, vzdadu velky stul a kuchynka pro setkavani např. maminky s detmi nebo ruzne zajmove skupiny
 • nahoře: info centrum, prostor pro menši vystavy/ info, prodejna lokalnich veci, začatek trasy procházky s lokálním produkty,
 • horní prostor možnost využít i jako součást workshopů o správném hospodaření v krajině atd
 • edukační – environmentální centrum – výuka o krajině, ekologii, vlivu zemědělství, o včelách atd…+návrat krajiny a proč, různé biokoridory a aktivity, co si deti mužou vyzkoušet (i jako zajezdy pro školy/školky s vychazkou po obci a okolí – remízky, včelíny, pramen…), vyrábění budek pro ptáky / včelínů, čmelínů apod…, učit se o ptačí oblasti…
 • www.narodniprogramzp.cz!!! – dotace – výzva č.5/2020 z 13.11. – podpora v obcí na uzemi narodniho parku – i na osvětu atd (i dotace na vysadbu stromů – využít jinde v obci)

inspirace - edukační centrum

inspirace - edukační centrum

inspirace - edukační centrum

inspirace - edukační centrum - vestavba do histor. objektu

inspirace - edukační centrum - vestavba do histor. objektu

inspirace - edukační centrum

 • Předprostor sýpky: úprava povrchu, přesun kontejnerů na odpad/ krytí vizuální, navedení do zadní části (za sýpkou
 • Prostor za sýpkou: místo pro venkovní části workshopů, pro sezení, pro piknik, schody jako přístup na břeh potoka, odstranění nepůvodních jehličnatých dřevin – nahrazení listnatými staršími tradičními odrůdami
OKOLÍ RYBNÍKA
 • zázemí pro rybáře (parkováni + příštřešky, může být lavice), wc
 • rozdělení: polovina rybníka na plavani (oddelit kvuli vlascům) + zajištění, aby lidi nestoupali na dno – molo/pláž kamenná.. – úprava břehu, regulace přikrmování kvůli kvalitě vody
 • zajistit, aby při erozi netekla voda z okolních vinic do rybníka (zanášení, sinice)

zákres do fotky - poukázání na nevhodnou kombinaci mobiiáře - různý design prvlů, nesjednocenost

NÁSTUPY DO OBCE
 • reprezentativnost
 • stromořadí
 • sjednocene cedule a informační systém
 • zasakovaí pásy pro dešťovou vodu
 • jasná orientace a označení důležitých budov
 • odstranění reklamního smogu, sjednocení grafického stylu reklam

skica hřbitova s novou kaplí a doknčením hřbitovní zdi

HŘBITOV
 • kaple s kolumbáriem
 • seznam lidí, co tam byli kdysi pohřbeni?
 • přemístění památníku
 • odstranění jehličnanů – nevhodné

inspirace - jednoduchá kaplička

inspirace - jednoduchá kaplička

inspirace - jednoduchá průchozí kaplička

OKOLÍ ŠKOLKY
 • jasně definovat prostor pro auta
 • nová dlažba a trvalkové záhony, lavičky
 • zvlášť vstup pro školku
 • přizpůsobit i možnému budoucímu využití pro DPS vedle
 • zadní přístup
 • nové označení služeb

inspirace - bydlení pro seniory v malém měřítku

inspirace - bydlení pro seniory v malém měřítku

inspirace - bydlení pro seniory v malém měřítku/RD

ZÁHUMENNÍ
 •  kamenná cestička v kopci
 • zachování charakteru ulice
 • sjednocení vzhledu plotů
 • adaptace stodol na bydlení
 • zachování tradičního charakteru staveb
 • u novostaveb pokračovat v obdovném stylu nezpevněných příjezdových cest
VNITROBLOK BYTOVÉHO DOMU
 • společný prostor pro setkávání
 • malé záhonky na pěstování
 • parkování pod přístřeškem
 • nechat přístřešek popnout popínavou zelení, zkvalitnění prostoru
 • nové stromy
 • nový povrch – dlažba
LOUKA S KAPLEMI
 • podpoření stromy a mobiliář, zastavení v krajině
 • drobné prvky dřevěné na cvičení
 • žádné větší zásahy, ponechat místu jeho charakter
 • možná vhodnější mobiliář

inspirační obrázek pro možné úpravy sadu - podrost z květin, travin, bylin

OBECNÍ SAD
 • zpřístupnění
 • označení cedulkami typů stromů
 • možná doplnění bylinami
 • doplnění mobiliáře – sem tam lavička – kláda z masivu
NOVÝ KULTURNÍ DŮM
 • pro kulturní akce i oslavy, pro vnitřní cvičení (nenáročné, ne zápasy), rodinné oslavy, přednášky, hody, setkávání, charitativní akce
 • přesunutí OÚ nahoru, výtah
 • přesunutí knihovny do sýpky (místo ní OÚ)
 • kapacita min.120 lidí, bar s kuchyní, toalety, šatna, zázemí vystupujících
 • propojení se zahrádkou restaurace do budoucna přímo ze sálu

inspirace - kulturní objekt

inspirace - kulturní sál

inspirace - kulturní objekt

inspirace - kulturní objekt

inspirace - přístavba

inspirace - kulturní sál

KŘIŽOVATKA ŠESTI CEST V KRAJINĚ
 • vytvoření jasného orientačního bodu na cestě
 • infocedule
 • solitérní strom
 • posezení
 • vyhlídka do krajiny?

inspirace - vyhlídka v krajině

inspirace - vyhlídka v krajině

inspirace - vyhlídka v krajině

inspirace - vyhlídka v krajině

inspirace - vyhlídka v krajině

inspirace - vyhlídka v krajině

PROSTRANSTVÍ NAD RYBNÍKEM
 • místo trávníku luční směs
 • změna režimu sečení
 • propojky mlatové – pro zkrácení pro pěší
 • lavička při cestě
 • označeni cest ke kapličkám?
 • vymezit parkovací místa – pouze oddělení kameny
 • zachování zeleně

 

 

.

Vize rozvoje – analýza a koncepce

48°47′55″ s. š., 15°59′12″ v. d.

On-line verze:

https://hnanice.cityupgrade.cz

City Upgrade